CAT

Consultes freqüents

¿Què és una ETT?

Són empreses, l'activitat principal de les quals és la contractació de treballadors perquè prestin els seus serveis professionals en altres empreses, que són denominades en la normativa com a Empreses Usuàries (EU).

Les ETT´s perquè puguin actuar al mercat han d'obtenir una autorització administrativa que es concedeix pel compliment d'uns requisits de solvència, mitjans i infraestructura, especialització en la seva activitat.

 

Quin és el vinculo entre una ETT i els seus treballadors?

La ETT és qui formalitza directament el contracte de treball amb l'empleat que va a prestar els seus serveis per a una determinada EU.

 

Quina relació uneix a la ETT amb l'EU?

Entre la ETT i l'EU existeix un contracte mercantil, que el document que recull la relació comercial entre les mateixes.

 

És cert que les ETT´s es queden amb part del salari dels seus treballadors?

No és cert. Les ETT´s tenen l'obligació legal d'abonar als seus treballadors un salari equivalent al que s'abona a un treballador que realitzi un similar treball en l'EU.

El salari de referència per al treballador d'una ETT és l'establert en el conveni col•lectiu de l'EU per a lloc equivalent, a exclusió d'alguns conceptes personals o similars.

El benefici comercial que té la ETT mai prové de part del salari dels treballadors contractats, sinó de la factura que cobra la ETT a l'EU pels serveis realitzats: selecció, formació, contractació i posada a la disposició dels seus treballadors.

 

Quins conceptes s'inclouen en la nomina d'un treballador d'una ETT?

Les ETT´s per obligació legal ve a incloure en la nomina mensual dels seus treballadors els següents conceptes: salari mensual; part corresponent a festius i diumenges; part proporcional a pagues extraordinàries.

 

¿Pugues una ETT cobrar a un treballador per la contractació realitzada?

Aquesta expressament prohibit per la Llei que qualsevol ETT pugui cobrar als treballadors contractats quantitat alguna per les gestions realitzades per a la seva posada a disposició en una EU.

 

Existeixen majors garanties treballant en una ETT que en un altre tipus d'empreses?

Cal tenir en compte que les ETT´s perquè puguin obtenir l'autorització administrativa per treballar com a tals deuen dipositar un aval davant l'Autoritat Laboral per uns determinats imports que estableix la seva normativa especifica.

Aquesta quantitat dipositada respon dels deutes contrets enfront dels seus treballadors, en casos d'insolvència de la ETT, per indemnitzacions, salaris i conceptes de Seguretat Social.

Són les úniques empreses d'Espanya que han de complir amb aquesta obligació, per la qual cosa els treballadors tenen una garantia addicional que no existeix en altres empreses.

 

En matèria de formació dels seus treballadors, existeix alguna diferència entre l'actuació d'una ETT i d'una empresa ordinària?

Aquest és un altre dels aspectes que distingeixen a les ETT´s d'un altre tipus d'empreses: són les úniques empreses obligades legalment a destinar una part de les despeses de personal a la formació dels seus treballadors.

A més, les ETT´s van assumir en el Conveni Col·lectiu Estatal d'empreses de Treball Temporal una obligació econòmica addicional referent a això.

 

Quin és la normativa d'aplicació a la relació laboral del treballador d'una ETT?

Referent a això convé distingir entre:

a) Normativa legal

* Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal.

* Reial decret 4/1995, de 13 de gener, pel qual es desenvolupa la Llei 14/1994.

b) Convenis Col·lectius del sector.

* IV Conveni Col·lectiu Estatal d'empreses de Treball Temporal

* IV Conveni Col·lectiu Català d'empreses de Treball Temporal

c) Convenis Col·lectius d'EU.

* Els convenis col·lectius del sector de ETT´s remeten per a la regulació de determinades condicions laborals dels treballadors de les ETT´s als convenis col·lectius de les EU´s.

 

Quins són els avantatges de treballar per a una empresa associada a AETT?

Podem resumir els avantatges de treballar per a una empresa associada a AETT en l'existència d'un Codi Ètic d'Actuació Empresarial, que recull un conjunt de compromisos de les empreses associades per als seus treballadors.

A més des de la Junta Directiva de AETT es vetlla per un compliment estricte del Codi, sent causa d'expulsió de l'associació l’ incompliment del mateix.