CAT

Drets del treballador

A rebre informació:

els treballadors tenen dret a ser informat sobre tots els aspectes de la seva relació laboral i del seu contracte amb la ETT:

*  Tipus de contracte
*  Durada
*  Horari
*  Retribució
*  Funcions
*  Riscos del Lloc de treball

 

A la signatura d'un contracte de treball i a ser donat d'alta en la Seguretat Social:

els treballadors tenen dret a signar un contracte de treball i a la seva alta en S. S. des de l'inici de la seva relació laboral, amb el contingut que estableix la legislació vigent.

 

A percebre igual retribució:

els treballadors tenen dret a percebre, com mínim, la retribució total establerta per al lloc de treball a desenvolupar segons el Conveni Col•lectiu aplicable en l'empresa usuària.

La remuneració haurà d'incloure, si escau, els següents conceptes:

*  Part proporcional corresponent al descans setmanal.
*  Pagues extraordinàries.
*  Festius i vacances

 

A rebre una indemnització a la finalització del contracte:

els treballadors tenen dret a disposar de la formació teòrica i practica en matèria de prevenció de riscos laborals necessària per al lloc de treball a exercir, tenint en compte la qualificació del treballador i el seu la seva experiència, i els riscos als quals vagi a estar exposat.

 

A recibir formación:

los trabajadores tienen derecho a disponer de la formación teórica y practica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta la cualificación del trabajador y su su experiencia, y los riesgos a los que vaya a estar expuesto.

 

A utilitzar alguns mitjans de l'empresa usuària:

Els treballadors tenen dret a utilitzar les instal·lacions col·lectives i els mitjans de transport de l'empresa usuària.

 

A percebre el salari en el termini legal:

els treballadors tenen dret a percebre el seu salari en el termini convingut, independentment que l'Empresa Usuària hagi pagat o no els seus honoraris a la ETT.

 

A presentar reclamacions als representants dels treballadors:

Els treballadors tindran dret a presentar a traves dels representants dels treballadors de l'Empresa Usuària reclamacions en relació amb les condicions d'execució de la seva activitat laboral.

 

A cobrar la totalitat de la remuneració pactada:

Les ETT´s no podran descomptar quantitat alguna del salari del treballador en concepte de serveis de selecció o col·locació